Ochrana dát

Všeobecné upozornenie a povinné informácie

Určenie zodpovedného orgánu

Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

EFS-Group D.O.O.
Trg Slobode 6
48000 Koprivnica

Zodpovedný orgán rozhoduje sám alebo spoločne s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. Mená, kontaktné údaje atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

 

Ochrana dát

Všeobecné upozornenie a povinné informácie

Určenie zodpovedného orgánu

Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Európske finančné služby D.O.O.
Dravská ulica 17
48000 Koprivnica Niektoré operácie spracovania údajov sú možné iba s vašim výslovným súhlasom. Váš už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie stačí neformálne e-mailové oznámenie. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred zrušením zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v prípade porušenia zákona o ochrane údajov. Zodpovedným dozorným orgánom v súvislosti s otázkami ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Nasledujúci odkaz poskytuje zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Zodpovedný orgán rozhoduje sám alebo spoločne s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. Mená, kontaktné údaje atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

 

Máte právo na automatické odovzdanie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy vám alebo tretím stranám. Je k dispozícii v strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to, iba ak je to technicky možné.

Právo na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, pôvode údajov, ich príjemcoch a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo tieto údaje kedykoľvek opraviť, zablokovať alebo vymazať v rámci platných právnych ustanovení. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných možností uvedených v právnom oznámení.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ktorý nám ako prevádzkovateľovi webových stránok pošlete, používa náš web protokol SSL alebo. Šifrovanie TLS. To znamená, že údaje, ktoré prenášate prostredníctvom tohto webu, nemôžu tretie strany čítať. Šifrované pripojenie spoznáte podľa riadku adresy „https: //“ vášho prehliadača a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Úradník pre ochranu údajov

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov.

DR. Robert Hoffmann
Dravská ulica 17
48000 Koprivnica
E-mail: info@efs-group.eu

Kontaktný formulár

 

Údaje prenesené prostredníctvom kontaktného formulára vrátane vašich kontaktných údajov sa uložia, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť alebo aby boli k dispozícii pre následné otázky. Tieto údaje nebudú poskytnuté bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR). Váš už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie stačí neformálne e-mailové oznámenie. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných pred zrušením zostáva nedotknutá zrušením.

Údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú s nami, kým nás nepožiadate o ich odstránenie, odvolanie súhlasu s uložením alebo už nebude potrebné ukladať údaje. Povinné zákonné ustanovenia – najmä obdobia uchovania – zostávajú nedotknuté.

Zdroj: konfigurátor ochrany údajov od mein-datenschutzbeauftragter.de

 

 

 

PORADENSTVO

Naplánujte si bezplatnú konzultáciu ešte dnes!

Nájdite rozsiahle profily konzultantov pre vašu konkrétnu tému. Opýtajte sa teraz!
Najlepšie zodpovedajúce. Transparentné procesy. Kvalita skontrolovaná